របាំងប្រើថ្នាំសន្លប់

  • Wholesale Female PVC Type Anesthesia Mask For Sale

    លក់ដុំស្រោមពូកប្រភេទ PVC ប្រភេទថ្នាំស្ពឹកសម្រាប់ប្រើ

    របាំងថ្នាំសន្លប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទាំងមាត់និងច្រមុះរបស់អ្នកជំងឺដើម្បីចែកចាយហ្គាសនិង / ឬការប្រើថ្នាំសន្លប់ដុសខាត់ផ្សេងៗមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលនីតិវិធីប្រើថ្នាំសន្លប់។ ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃទំហំនិងរូបរាងនៃមុខមានរបាំងផ្សេងៗនៃការប្រើថ្នាំសន្លប់មានទំហំខុសៗគ្នា។